مصلای مهدیه امام خمینی اهواز

 

 

این پروژه در زمینی به مساحت در حدود 100000 متر مربع و با زیر بنای 11000 - سقف مصلی از چهار دهانه 17 متری بصورت تخت و یک دهانه 29 متری بصورت قوس دار احداث گردید. که شامل عملیات سفت کاری، نازک کاری و .اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی بوده است

 

اهواز

محل اجراي پروژه

سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان

نام كارفرما

محاسبان علم و تجربه

نام مشاور

45،673

 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

1391

تاريخ خاتمه