طرح و ساخت شبکه انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان (محدوده هیرمند)- واحد عمرانی 2

کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

مشاور: مهندسین مشاور آبدان فراز

تاریخ شروع پیمان: 1395/01/14

مدت اولیه پیمان: 32 ماه

مبلغ اولیه پیمان:458،042 میلیون ریال

درصد پیشرفت: 97 درصد