شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ ناحیه R3 هندیجان

ارکان پروژه:

  • کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
  • مشاور: مهندسین مشاور دزآب


اطلاعات اولیه پروژه:

تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23

مدت اولیه پیمان: 30 ماه

مبلغ اولیه پیمان:134،609 میلیون ریال