راه های روستایی شهرستان ماهنشان

 

 

شهرستان ماهنشان در استان زنجان

محل اجرای پروژه

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

نام كارفرما

اداره کل نظارت

نام مشاور

428،743

مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال)

36 ماه

مدت

97/08/13

تاريخ شروع كار

13 درصد

درصد پیشرفت