راه های روستایی شهرستان ابهر، خرمدره و سلطانیه

 

 

شهرستان ماهنشان در استان زنجان

محل اجرای پروژه

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

نام كارفرما

اداره کل نظارت

نام مشاور

329،988

مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال)

36 ماه

مدت

97/08/14

تاريخ شروع كار

9 درصد

درصد پیشرفت