عملیات اجرای باند دوم محور لار به جهرم

ارکان پروژه:

  • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
  • مشاور: مهندسین مشاور فراشار آسیا


 تاریخ شروع پروژه: 1398/11/26

مدت زمان اولیه پیمان: 48 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 834 میلیارد ریال