سد سرداب (طرح انتقال آب چشمه لنگان به زاينده رود)

محل اجرای پروژه

فريدون شهر اصفهان

کارفرما

شركت آب منطقه ای اصفهان

مشاور

زايندآب

مبلغ اولیه پیمان (میلیون ريال)

197'747

تاریخ شروع کار

1391/07/01

درصد پیشرفت

50 درصد